Ugrás a fő tartalomhoz
Utolsó frissítés: 2022. október 20

Adatvédelmi irányelvek

Help&Care Egyesület, nagyváradi székhelyű civil, nonprofit és apolitikus szervezet, Gen. Gheorghe Magheru 5. sz., az Egyesületi és Alapítványi Nyilvántartásba bejegyzett számmal. 4/N/2013, adószám: 31511820, vállalja, hogy frissíti személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatát annak érdekében, hogy megfeleljen az Általános Adatvédelmi Rendelet 1. sz. A 2016. április 27-i 679. számú, az Európai Unióban (GDPR) alkalmazandó, az egyének védelmére a személyes adatok feldolgozásával és az ilyen adatok szabad áramlásával kapcsolatban.

Jelen Szabályzaton keresztül tájékoztatjuk Önt:

 • A személyes adatokkal kapcsolatos egyes fontos fogalmak;
 • milyen személyes adatokat kezelünk;
 • milyen célra használjuk fel ezeket az adatokat;
 • Kinek továbbíthatjuk az adatokat;
 • Milyen adatjogokkal rendelkezik.

Mi a személyes adat?
Személyes adat minden olyan információ vagy információ, amely Önt közvetlenül vagy közvetve azonosítja vagy azonosítani tudja. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok olyan információkat tartalmaznak, mint: név, vezetéknév, azonosító szám, e-mail cím, lakóhely, mobiltelefon, felhasználónév, profilfotók, helyadatok stb.

Mit jelent a személyes adatok kezelése?
Feldolgozás: minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet a személyes adatokon vagy személyes adatok készletén hajtanak végre automatizált eszközökkel vagy anélkül, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, kinyerés, konzultáció, felhasználás, nyilvánosságra hozatal. továbbítás, terjesztés vagy más módon hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés útján.

Milyen személyes adatokat kezelünk?
A Help&Care Egyesület által feldolgozott személyes adatok kategóriái a következők:

 • Azonosító és elérhetőségi adatok;
 • Az érintett személyekkel való együttműködés történetére vonatkozó adatok;
 • Fényképek és videók.

Minden személyes adatát a következő helyen tároljuk: – A támogatottjainkkal és szponzorainkkal kapcsolatban gyűjtött adatokat zárt szekrényekben archiváljuk, amelyekhez csak a vezetői csapat férhet hozzá; minden elektronikus formátumú adatot jelszóval védett külső eszközök tárolnak. A személyes adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval csak az alapítvány munkatársai férhetnek hozzá, abban az időszakban, amikor e minőségüket betöltik. A munkaszerződés alapján a munkavállalók egyénileg vállalják a tevékenységük során kapcsolatba kerülő adatok bizalmas kezelését és védelmét.

Milyen célból kezeljük az adatokat?
Személyes adatait a Help&Care Egyesület az alábbi célokra kezeli:

 • Információk továbbítása a Help&Care Egyesületen belül támogatott programról, alapról vagy eseményről;
 • A nagyváradi Help&Care Egyesület által működtetett új programok kommunikálása, amelyek az érintettek érdeklődésére tarthatnak számot;
 • A Help&Care Egyesület által finanszírozott programok keretében végzett tevékenységek népszerűsítése;
 • Adományozási, szponzorációs fizetési kötelezettségek teljesítése;
 • Gratulálunk az adományozóknak születésnapjuk alkalmából.

Adatfeldolgozás az Ön kifejezett hozzájárulása alapján, az adományozási és szponzori szerződések aláírásával, a Help&Care Egyesület által szervezett rendezvényeken regisztrált projektek támogatási űrlapjainak kitöltésével, a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzat elfogadásával történik. a Help&Care Egyesület honlapjain. Más esetekben a személyes adatok feldolgozása a hatályos polgári, adóügyi, közigazgatási stb. jogszabályoknak megfelelően történik.

A személyes adatok kezelésének időtartama
Az adatkezeléshez szükséges adatokat a kezelt személyes adatok kategóriájától függően legfeljebb 5 évig tároljuk. Ebben az időszakban kérésre törölhetők, adott esetben.

Személyes adatok továbbítása

A Help&Care Egyesület az Ön személyes adatait kizárólag Románia területén kezeli.
Harmadik felek felelőssége az Ön személyes adatainak biztonságáért és feldolgozásáért
A Nagyváradi Közösségi Alapítvány minden szükséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az Ön adatait harmadik félnek biztonságosan továbbítsa, de nem vállal felelősséget az adatok kezelésének és védelmének módjáért. Ha a biztonság megsértése következtében veszélybe kerül, haladéktalanul értesítjük Önt a vonatkozó jogszabályok által előírt értesítési eljárásoknak megfelelően.
A személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárásainkat, szervezési és technikai intézkedéseinket úgy alakítottuk ki, hogy biztosítsuk a személyes adatok és a felügyeletünk alatt álló információk bizalmasságát és biztonságát. Vállaljuk a végrehajtott intézkedések megfelelőségének időszakos ellenőrzését.

Milyen jogai vannak az érintettnek?
A GDPR és a kapcsolódó adatvédelmi jogszabályok alapján Ön a következő jogokkal rendelkezik:

 Hozzáférési jog – azt jelenti, hogy Önnek jogában áll visszaigazolást kérni tőlünk arról, hogy feldolgozzuk-e személyes adatait, és ha igen, hozzáférést kaphat ezekhez az adatokhoz és a kezelésük módjára vonatkozó információkhoz.
 Az adathordozhatósághoz való jog – Ön strukturált, általánosan használt formátumban megkaphatja adatait, és jogosult arra, hogy azokat közvetlenül egy másik szolgáltatóhoz továbbítsa, ha ez technikailag megvalósítható.
 Az ellenzék joga - tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdeket szolgáló feladat ellátásához szükséges, vagy ha az az üzemeltető jogos érdekének tekintendő.
 A helyesbítéshez való jog – bármikor kérheti tőlünk a pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését. A helyesbítésről minden olyan címzettet értesítenek, akinek az adatot továbbították, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítést igényel.
 Az adatok törléséhez való jog - jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérjen tőlünk személyes adatainak törlését, ha az már nem szükséges azon célok teljesítéséhez, amelyekből azokat gyűjtöttük vagy feldolgoztuk, vagy ha Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Ezenkívül bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha nem állnak fenn jogos okok, vagy ha személyes adatait törvénysértő módon kezelték, vagy a ránk háruló jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell.
 Az adatkezelés korlátozásához való jog - lehetőség az adatkezelés korlátozására az alábbi, kifejezetten meghatározott helyzetek bármelyikében:
     o az általunk kezelt adatok pontossága vitatható;
     o az adatok általunk történő feldolgozása jogellenes, és Ön kéri azok felhasználásának korlátozását;
     o ha az adatokat jogának megalapozásához, gyakorlásához vagy bíróság előtti védelméhez kéri. Az adatkezelés korlátozása arra az időtartamra vonatkozik, amelyen belül ellenőrizzük, hogy törvényes jogaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogaival szemben.

A személyes adatokkal kapcsolatos pontosításokkal, javaslatokkal, beavatkozásokkal az alábbi e-mail címen fordulhat hozzánk: [email protected]

hu_HUHungarian